Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftalen danner rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland for en fire-årig periode.

Den fælles politiske vision er at"udvikle et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår."

Sundhedsaftalen 2015-2018 er godkendt i alle nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Nordjylland. 

Sundhedsaftalen består af tre dele:

  • Den Politiske Sundhedsaftale der beskriver den politiske vision og mål. Se den her.
  • Den Administrative Sundhedsaftale der beskriver hvordan de politiske mål omsættes til handling. Se den her.
  • Den Tværsektorielle Grundaftale der består af tidligere tværsektorielle aftaler, som parterne ønsker videreført.
    Grundaftalen udvides løbende og derfor kan den nyeste version af Den tværsektorielle Grundaftale findes her

Yderligere materiale vedr. sundhedsaftalen, herunder nedsatte arbejdsgrupper og igangværende udviklingsindsatser kan findes på Region Nordjyllands hjemmeside.

 

Sundhedsaftalens organisering 

For at kunne nå i mål med Sundhedsaftalens mange indsatser, der skal udvikles, implementeres, forankres og følges op på, er der vedtaget en politisk samt en administrativ organisering.

Politisk organisering

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) har (ifølge Sundhedsloven) et overordnet ansvar for at udarbejde, vedtage, implementere samt følge op på Sundhedsaftalen.

For at sikre et lokalt fokus på Sundhedsaftalen etableres fire Politiske Forankringsgrupper. Strukturen for de Politiske Forankringsgrupper afspejler den kommunalt baserede klyngestruktur, som geografisk inddeler de 11 kommuner i fire klynger.

Administrativ organisering

  • Den Administrative Styregruppe (DAS) har det overordnede administrative ansvar for udviklingen og driften af Sundhedsaftalen.
  • Der er nedsat en Porteføljestyregruppe, som har til formål at styre udviklingen af de nye tiltag, der er aftalt i Sundhedsaftalen 2015-2018.
  • Sundhedsaftalens Driftsdel består af en række Samarbejdsfora, der er etableret med udgangspunkt i den kommunale klyngestruktur og den regionale sygehusstruktur. Samarbejdsforaene har ansvaret for implementering af udviklingsprojekter, der skal overgå til drift samt opfølgning på Den Tværsektorielle Grundaftale.

Mere information om organiseringen under Sundhedsaftalen kan findes her.

 

Porteføljestyregruppen

Der er nedsat en Porteføljestyregruppe, som har til formål at styre udviklingen af de nye tiltag, der er aftalt i Sundhedsaftalen. Porteføljestyregruppen er nedsat under og refererer til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. 

Formålet med Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe er at sikre, at de udviklingsprojekter, der er aftalt i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018, iværksættes og slutteligt overgår til almindelig drift, og placeres i Den Tværsektorielle Grundaftale.

Referater fra møder i gruppen kan ses her. Det er muligt at abonnere på siden.