Sundhedsaftalen

2024-2027

 

Sundhedsaftalen danner rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland for en fire-årig periode. Sundhedsaftalen 2024 er godkendt i alle nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Nordjylland.

 

Den fælles politiske vision er at "nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen".

 

Sundhedsaftalen og yderligere materiale kan findes på Region Nordjyllands hjemmeside.

 

Sundhedsaftalens organisering 

For at kunne nå i mål med Sundhedsaftalens mange indsatser, der skal udvikles, implementeres, forankres og følges op på, er der vedtaget en politisk samt en administrativ organisering.

Politisk organisering

Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har (ifølge Sundhedsloven) et overordnet ansvar for at udarbejde, vedtage, implementere samt følge op på Sundhedsaftalen.

For at sikre et lokalt fokus på Sundhedsaftalen etableres fire politiske klynger. Strukturen for de politiske klynger afspejler den kommunalt baserede klyngestruktur, som geografisk inddeler de 11 kommuner i fire klynger (Nord, Midt, Syd og Vest).

Administrativ organisering

  • Strategisk Sundhedsforum har det overordnede administrative ansvar for udviklingen og driften af Sundhedsaftalen.
  • Fælles Forretningsudvalg er et fælles ledelsesforum under Sundhedsaftalen, som regionen, kommuner og PLO kan benytte til afklaring og indledende drøftelse af emner og problemstillinger om samarbejdet på sundhedsområdet.
  • I hver af de fire klynger er nedsat en administrativ klyngestyregruppe, som skal medvirke til at omsætte og implementere Sundhedsaftalen i klyngerne. Hver klynge har derudover en underliggende administrativ organisering.
  • Der er nedsat en Koordineringsgruppe på sekretariatsniveau, som har til formål at understøtte arbejdet med Sundhedsaftalen. Derudover har hver klynge en sekretariatsfunktion tilknyttet.

Der er yderligere faste og midlertidige grupper/netværk, som har ansvar for bl.a. udvikling af samarbejdsaftaler.

Nærmere information om både den politiske og administrative organisering under Sundhedsaftalen kan findes her.