Sundhedspolitisk Dialogforum

KKR Nordjylland drøftede og godkendte på sit møde den 21. juni 2013 KL's forslag til opfølgningsmodel på sundhedsområdet.

 Det fremgår af modellen:

  • At KKR Nordjylland 2 gange om året drøfter sundhedsområdet, herunder status på opfølgningsprocessen på baggrund af resultater fra KL's dataindsamling og behovet for løbende at revidere/supplere målsætningerne på sundhedsområdet.
  • At der etableres et tættere samarbejde mellem KKR og kommunernes fagudvalg

Ønsket om et tættere samspil mellem KKR, SKU og de kommunale fagudvalg var også en af konklusionerne på det politiske temamøde, som KKR Nordjylland afholdt den 29. maj 2013 med deltagelse af formænd og næstformænd fra sundhedsudvalgene i de nordjyske kommuner.

Der oprettes på den baggrund et nyt Sundhedspolitisk Dialogforum med deltagelse af de kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget og udvalgsformænd og næstformænd for alle 11 kommuner.  Sundhedsdirektørerne og Det fælleskommunale Sundhedssekretariat samt KKR sekretariatet deltager også i møderne.

Formålet med Sundhedspolitisk Dialogforum er både at skabe tættere kontakt mellem KKR, SKU og byrådene, at etablere en sparringsgruppe for SKU-medlemmerne og at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Sundhedspolitisk Dialogforum fungerer som netværks- og sparringorgan og har ikke selvstændig beslutningskompetence, men kan anbefale både byråd og KKR Nordjylland at drøfte relevante problemstillinger.

Der afholdes som udgangspunkt 1-2 årlige møder i det sundhedspolitiske dialogforum.

Møderne i den sundhedspolitiske dialogforum ledes af den kommunale næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og planlægges i samarbejde mellem sundhedsdirektørernes FU og de kommunale medlemmer af SKU.